ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ด้วยมีศิษย์เก่าของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทุกระดับได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ บวรพระพุทธศาสนา และแก่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องประกาศให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบไป
จึงประกาศยกย่องศิษย์เก่าของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ประกอบด้วย
๑.ด้านผลงานสร้างสรรค์และ/หรือผลงานวิชาการ
     ๑.๑ พระครูวิโรจน์ชยาภรณ์
     ๑.๒ ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์
๒.ด้านการพัฒนาสังคมและ/หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
     ๒.๑ พระครูมนูญกิจจาทร
     ๒.๒ นายทนงค์ ใจทัน
๓.ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     ๓.๑ พระครูอินทวุฒิคุณ
     ๓.๒ พระครูอินทปัญญาวุธ
๔.ด้านความสำเร็จในอาชีพและ/หรือหน้าที่การงาน
     ๔.๑ จ่าสิบเอกบุญทวี อินตาชัย
     ๔.๒ นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์
๕.ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
     ๕.๑ พระครูชัยมงคลพิทักษ์
     ๕.๒ นายเศรษฐา ทวีกูล
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗