ประชุมวิชาการศาสนสัมพันธ์จำนวน ๓๗ ประเทศ

พระครูสิริสุตานุยุต รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องพระพุทธศาสนากับสันติภาพ ในหัวข้อ “The Path of Buddhism, the Path of Dhamma, the path of Harmony”
ในการประชุมสัมนาวิชาการศาสนสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม Assisi Hall เมืองอัสซีซี ในแคว้นอุมเบรีย ประเทศอิตาลี
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗