เชิญร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสัมมนาทางการศึกษา และแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อการสอน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป