วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ประเมินองค์กร

เรียนรู้ร่วมกันเพื่อความมั่นคงขององค์กร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ประเมินองค์กร โดยบุคลากรทุกส่วนงานทุกระดับต้องประเมินวิเคราะห์ส่วนงานของตนเอง เพื่อประมวลเป็นแผนระดับต่างๆสืบต่อไป
บรรยายให้แนวคิดวิถีขององค์กรในอนาคตโดย พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
และบรรยายแนวคิดพุทธนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสมรรถนะองค์กรโดย
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

Leave a Comment