ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา โดยอาจารย์จักรพงศ์ เพ็ญเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะ จากนั้น ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ่านประกาศสดุดีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา ณ วัดกอประจำโฮง (วัดโพธิ์ศิริมงคลทอง) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔