ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี๒๕๖๕

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

  • ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รายงานตัว
  • รอบบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี๒๕๖๕

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • ภาคจันทร์ - ศุกร์ วันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
  • ภาคเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคจันทร์-ศุกร์)

วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรีจำนวน ๔ สาขา

หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโท ๒ สาขา

ผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน

ตารางเรียน

ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข่าวสาร