วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง (มจร.ภาคเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง (มจร.ภาคเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

Leave a Comment