โครงการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาโดยพระสอนศีลธรรม

พระครูสิริสุตานุนุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประธานมอบเกียรติบัตร การอบรมของสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดโครงการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาโดยพระสอนศีลธรรม ณ อาคารพระสัทธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕