แนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกแนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้มี ผศ.อาเดช อุปนันท์,ผศ.ภราดร สุขพันธ์ , อ.จันทรัสม์ ตาปูลิง,อ.บุญเพลิน ยาวิชัย,อ.ธีรยุทธ โปธาพันธ์,และนิสิตมีนักเรียนผู้สนใจจะศึกษาต่อที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นจำนวนมาก ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๖๓

Leave a Comment