คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระเทพรัตนนายก

ประธานกรรมการ

พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร.

รองประธานกรรมการ

พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.ประเด่น แบนปิง

กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ปรีชา ศรีสอนใจ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช

กรรมการผู้ทรงคุณวฒิ

รศ.อุเทน ปัญโญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณัฐพล ศรีสุขล้อม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ