ปฐมนิเทศหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) จัดปฐมนิเทศหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาจุฬาฯ” จากนั้นรับฟังการบรรยายพิเศษ “แนวทางการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ผ่านระบบ ZOOM ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องเรียนอัฉริยะ อาคาร ๒ ชั้น ๑ และห้อง ZOOM : 8681115954