ร่วมเดินขบวนเนื่องในวันมาฆบูชา

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมเดินขบวนเนื่องในงานมาฆบูชาสืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ องค์พระธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี
ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖