กิจกรรมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

กิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
**********
โดยพระเดชพระครูพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสิริสุตานุยุต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
และประธานฝ่ายฆราวาส นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับ ข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทั่วไป ในวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.