ถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ

ถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่