การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา..๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ศันศนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจ ซึ่งผลการตรวจประเมินทางวาจา อยู่ในระดับ ดีมาก